Členský poplatok

Ako správne platiť členský príspevok:

Členský príspevok vo výške 20,- Euro je v zmysle čl. 20 ods. 3 Stanov Slovenskej sekcie IPA, potrebné uhradiť vždy do konca kalendárneho roka a to priamym vkladom na pobočke Tatrabanky, a. s., alebo  prevodom na účet  v prospech účtu Územnej úradovne Nitra Slovenskej sekcie IPA, číslo účtu SK84 1100 0000 0026 2677 2378, var. symbol 301,  (s uvedením mena a priezviska platiteľa v správe pre prijímateľa napr. Jozef Konečný).

Upozorňujem, že iná možnosť platby členského príspevku nebude akceptovaná.

Dávam do pozornosti, že nezaplatením členského príspevku do uvedeného termínu sa členstvo v Slovenskej sekcii IPA skončí (čl. 18 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA).